Regulamin serwisu internetowego TabloTeleLapto.pl

Bartłomiej Kramarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Bartłomiej Kramarza TabloTeleLapto skup uszkodzonej elektroniki, ul. Młynowa 1, 30 – 363 Kraków, nr NIP 679-311-34-74, nr Regon 361955400, będący właścicielem i administratorem serwisu internetowego TabloTeleLapto.pl, ustanawia niniejszy regulamin, dalej zwany też: ”Regulaminem” i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego TabloTeleLapto.pl, tj. m. in.:

REGULAMIN serwisu internetowego TabloTeleLapto.pl______________________________________

Bartłomiej Kramarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Bartłomiej Kramarza TabloTeleLapto skup uszkodzonej elektroniki, ul. Młynowa 1, 30 – 363 Kraków, nr NIP 679-311-34-74, nr Regon 361955400, będący właścicielem i administratorem serwisu internetowego TabloTeleLapto.pl, ustanawia niniejszy regulamin, dalej zwany też: ”Regulaminem” i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego TabloTeleLapto.pl, tj. m. in.:

 1. sposób zawierania umów sprzedaży sprzętu elektronicznego za pośrednictwem serwisu,
 2. realizacji transakcji, w tym szczególności metody płatności i zwrotu kosztów dostarczenia urządzeń do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę,
 3. odstąpienia od umowy,
 4. składania i rozpatrywania reklamacji;

Właściciel Serwisu nieodpłatnie udostępnia Regulamin za pośrednictwem domeny internetowej                                            www. TabloTeleLapto.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 1. Definicje_______________________________________________________________________________________________________

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. UsługodawcaBartłomiej Kramarza TabloTeleLapto skup uszkodzonej elektroniki, ul. Młynowa 1, 30 – 363 Kraków, nr NIP 679-311-34-74, nr Regon 361955400
 2. Serwis – serwis internetowy TabloTeleLapto.pl
 3. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z Serwisu w celu sprzedaży posiadanych przez siebie urządzań elektronicznych, w tym w szczególności osoba fizyczna lub prawna dokonująca Zgłoszenia za pośrednictwem Serwisu
 4. Konsument – Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego
 5. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 6. formularza zgłoszeniowy – formularz umożliwiający Klientom wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawca danych niezbędnych do korzystania z Serwisu i realizacji dokonanych Zgłoszeń
 7. Zgłoszenie – pochodzące od Klienta i wyrażone za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży określonych urządzeń elektronicznych.
 8. Umowa – umowa sprzedaży urządzeń objętych Zgłoszeniem zawierana pomiędzy Klientem,                    a Usługodawcą w następstwie przeprowadzenia procedury realizacji Zgłoszenia.
 9. Realizacja zgłoszenia – opisana szczegółowo w ust. III oraz IV Regulaminu procedura zawierania Umów za pośrednictwem Serwisu, rozpoczynająca się wraz z dokonaniem Zgłoszenia, a kończąca się w chwili zawarcia Umowy lub otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Klienta o odmowie zawarcia Umowy
 10. Warunki korzystania z Serwisu________________________________________________________________________­
 11. Do korzystania z Serwisu, w tym w szczególności dokonywania Zgłoszeń, uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 12. Wszelkie prawa do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej oraz treści udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności prezentowanych materiałów graficznych, tekstów, grafik, logotypów, ikon, obrazów, zdjęć, programów, należą do Usługodawcy. Usługodawca udziela Usługobiorcy zezwolenia na korzystanie z opisanych powyżej praw, jedynie w celu realizacji Usług i wyłącznie w sposób zgodny                 z postanowieniami Regulaminu.
 13. Dokonywanie jakichkolwiek czynności niedozwolonych wprost przez Regulamin, a w szczególności takich, które destabilizowały pracę Serwisu lub utrudniały dostęp do Serwisu, jest zabronione.
 14. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności, na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów, a także czynności które mógłby zagrozić ich prawom lub interesom.
 15. W celu korzystania z Serwisu, urządzenie Klienta powinno spełnić poniższe wymagania techniczne, konieczne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
 16. dostęp do sieci Internet,
 17. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
 18. posiadanie urządzenia wyposażonego w system operacyjny kompatybilny i współpracujący z  najnowszą, aktualną wersją przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari,                  Google Chrome,
 19. włączona obsługa Cookies i Java Script;
 20. Usługodawca nie daje gwarancji prawidłowego funkcjonowania i możliwości korzystania z Serwisu,                                w przypadku korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia określonych powyżej wymogów technicznych oraz zastrzega, iż korzystanie z takiego sprzętu lub oprogramowania może wywrzeć negatywny wpływ na jakość korzystania Serwisu.

III. Sposób i warunki dokonywania Zgłoszenia________________________________________________________

 1. Usługodawca przyjmuje Zgłoszenia za pośrednictwem Serwisu i na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Dokonanie Zgłoszenia jest bezpłatne.
 3. Celem dokonania Zgłoszenia, należy wypełnić formularz wyceny, udostępniony za pośrednictwem Serwisu podając:
  1. imię i nazwisko, firmę lub nazwę,
  2. adres e-mail,
  3. dane teleadresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj)
  4. numer telefonu (opcjonalnie),
  5. oznaczenie urządzenia oraz opis jego uszkodzenia,
  6. zdjęcia urządzenia (opcjonalnie),
  7. preferowaną metodę płatności;
 4. W celu dokonania Zgłoszenia należy, ponadto:
  1. zaakceptować regulamin Serwisu,
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowego wykonania Umowy, a także prawidłowej realizacji Zgłoszenia;
 5. Usługodawca zastrzega, iż wprowadzenie do formularza wyceny nieprawdziwych danych może uniemożliwić realizację Zgłoszenia lub wykonania Umowy. W przypadku powzięcia wiadomości o nieprawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta za pośrednictwem formularza wyceny, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zgłoszenia lub zawarcia Umowy, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e – mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem formularza wyceny mogą być zgłaszane Usługodawcy na adres e – mail: tabletelelapto@gmail.com
 7. Dokonując Zgłoszenia Klient oświadcza, że:
 8. jest osobą uprawnioną do rozporządzania urządzeniami wskazanymi w Zgłoszeniu,
 9. wprowadzone w formularzu rejestracyjnym dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 10. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
 11. Realizacja Zgłoszenia___________________________________________________________________________________
 12. Usługodawca przyjmuje zgłoszenia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu. Usługodawca odpowiada na otrzymane Zgłoszenia w kolejności ich wpływu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki wyśle na adres poczty elektronicznej wskazany podczas dokonywania Zgłoszenia, wiadomość e – mail potwierdzającą przyjęcie Zgłoszenia, oraz potwierdzenie danych wprowadzonych za pośrednictwem formularza wyceny.
 14. Po odebraniu wiadomości potwierdzającej przyjęcia Zgłoszenia, Klienta zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki dostarczyć urządzenia wskazane w formularzu zgłoszeniowym na adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę, tj. Bartłomiej Kramarza TabloTeleLapto skup uszkodzonej elektroniki, ul. Młynowa 1, 30 – 363 Kraków
 15. Celem dostarczenia Usługodawcy urządzeń zgłoszonych w formularzu rejestracyjnym, Klient może skorzystać z jednej z następujących metod:
  1. dostarczyć je osobiście – po wcześniejszym ustaleniu z Usługodawcą dokładnego terminu i godziny planowanej dostawy,
  2. przesyłki poleconej,
  3. paczki pocztowej,
  4. firmy kurierskiej – tylko w przypadku przesyłek powyżej kwoty 500,00 zł (pięćset złotych i 00/100) lub wcześniejszym uzyskaniu zgody Usługodawcą;
 16. Koszty dostarczenia urządzeń wskazanych w Zgłoszeniu wykłada Klient. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną zwrócone Klientowi, wraz z zapłatą ceny sprzedanych urządzeń, zaś w przypadku nie zawarcia Umowy, równocześnie ze zwrotem doręczonych urządzeń.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy pokrycia kosztów dostarczenia urządzeń, w przypadku, gdy klient skorzysta z metody innej niż wyliczone w ust. 4 lub w przypadku wybrania metody, dla której wymagana jest zgoda Usługodawcy, pomimo jej nieuzyskania, a także w sytuacji, gdy wartość dostarczonych urządzeń jest niższa niż koszt ich dostarczenia lub dostarczone urządzenia znacząco, w oczywisty i nie budzący wątpliwości sposób odbiegają od opisu przedstawionego w formularzu zgłoszeniowym.
 18. Bezpośrednio po odebraniu urządzeń, Usługodawca przystąpi do ich testowania i ostatecznej wyceny.
 19. Niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnych testów i zakończeniu wyceny, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ich odebrania. Usługodawca wyśle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracyjnym, wiadomość e – mail zawierającą propozycję ceny zakupu urządzeń wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
 20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zakupu dostarczonych mu urządzeń w przypadku, gdy nie odpowiadają one opisowi zamieszonemu w formularzu rejestracyjnym, a także w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia wycenianych urządzeń.
 21. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości zawierającej proponowaną cenę zakupu wycenionych urządzeń, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania takowej wiadomości, celem ostatecznej realizacji Zgłoszenia, Klient wyśle na adres e – mail Usługodawcy, wiadomość o akceptacji, częściowej akceptacji bądź odmowie akceptacji warunków Umowy zaproponowanych przez Usługodawcę. W przypadku przekroczenia zakreślonego powyżej terminu, Usługodawca zwróci Klientowi otrzymane od niego urządzeni. W takim przypadku, koszty odesłania urządzeń pokrywa Klient.
 22. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji, częściowej akceptacji bądź też odmowie akceptacji warunków zaproponowanych przez Usługodawcę oraz w sytuacji bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. V pkt 10 Regulaminu.
 23. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez Klienta, Usługodawca, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wiadomości odmawiającej akceptacji warunków zaproponowanych przez Usługodawcę, stosując jedną z metod wyliczonych w ust. 4 pkt 4 Regulaminu, zwróci urządzenia przekazane mu przez Klienta.
 24. Koszty zwrotu urządzeń, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. IV pkt 10 Regulaminu, oraz w przypadku gdy wartość dostarczonych urządzeń jest niższa niż koszt ich dostarczenia lub dostarczone urządzenia znacząco, tj. w oczywisty i nie budzący wątpliwości sposób odbiegają od opisu przedstawionego                           w formularzu zgłoszeniowym – ponosi Usługodawca.
 25. W przypadku uzyskania akceptacji zaproponowanych warunków, Usługodawca wyśle na adres e – mail Klienta wskazany w formularzy zgłoszeniowym, dokument Umowy, którą Klient – po jej wcześniejszym podpisaniu – zobowiązany jest doręczyć na adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę, tj. Bartłomiej Kramarza TabloTeleLapto skup uszkodzonej elektroniki, ul. Młynowa 1, 30 – 363 Krakó
 26. Wybór sposób doręczenia dokumentu Umowy, Usługodawca pozostawia do uznania Klienta.
 27. Usługodawca zastrzega sobie prawo, do wstrzymania się zapłatą ceny do czasu doręczenia mu podpisanego przez Klienta dokumentu Umowy lub też dostarczenia przez Klienta skanu, bądź zdjęcia podpisanego dokumentu Umowy.
 28. W przypadku uzyskania częściowej akceptacji Klienta, postanowienia wyrażone w ust. IV pkt 11 – 15 Regulaminu, stosuje się odpowiednio.

 

 

 1. Metody płatności ______________________________________________________________________________________­­­___
 2. Do realizacji zobowiązań pieniężnych powstałych w związku z pracą Serwisu, tj. in concreto celem zapłaty ceny sprzedawanych urządzeń lub pokrycia kosztów związanych z ich dostarczeniem, bądź też ewentualnym zwrotem, Usługodawca korzysta wyłącznie z następujących metod płatności:
  1. płatność gotówkowa (tylko w siedzibie przedsiębiorstwa),
  2. przelew na konto osobiste,
  3. przekaz pocztowy na adres podany przez Klienta w formularzu wyceny;
 3. Koszty związane z przekazaniem płatności, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. V pkt 6 Regulaminu, ponosi Usługodawca.
 4. Preferowaną formę płatności Klient wybiera samodzielnie, w trakcie dokonywania Zgłoszenie.
 5. Przelew na konto osobiste realizowany jest w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zawarcia Umowy lub bezskutecznego upływu terminu do jej zawarcia.
 6. Złożenie przez Usługodawcę dyspozycji nadania przekazu pocztowego do realizacji następuje w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zawarcia Umowy, lub bezskutecznego upływu terminu do jej zawarcia.
 7. W przypadku zwrotu pieniędzy wysłanych do Klienta za pośrednictwem przekazu pocztowego, skutkiem ich nieodebrania, zwrócone środki zostaną powtórnie wysłane do Użytkowania, przy jednoczesnym potrąceniu kosztów związanych z koniecznością ponownego wysłania przekazu pocztowego.

 

 1. Prawo odstąpienie od umowy__________________________________________________________________________
 2. Konsument może odstąpić od Umowy zawartej z Usługodawcą, bez podawania przyczyny oraz bez konieczności zapłaty odstępnego, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od chwili zawarcia Umowy.
 3. Celem odstąpienia od umowy na zasadach, o których mowa w ust. 1, Konsument powinien wysyłać na adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej Usługodawcy, pisemną wiadomość zawierającą oświadczenie o wykonaniu przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy, znajduje się na końcu Regulaminu (Załącznik Nr 1), a ponadto jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Usługodawcy otrzymanej ceny.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Usługodawca zwróci Konsumentowi dostarczone przez niego urządzenia.
 7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.
 8. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem urządzeń dostarczonych przez Konsumenta, do chwili otrzymania zwrotu ceny, lub przedstawienia przez Konsumenta dowodu dokonania zwrotu.
 9. Zwrot ceny powinien zostać dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VII. Zasady przetwarzania danych osobowych_________________________________________________________

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowego wykonania Umowy, a także prawidłowej, zgodnej z postanowieniami Regulaminu i przepisami prawa, realizacji Zgłoszenia.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę określa dokument Polityki Prywatności udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

 

VIII. Reklamacje_____________________________________________________________________________________________

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy składać drogą mailową, na adres: teblotelelapto@gmail.com, w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. imię i nazwisko;
 4. numer telefonu;
 5. opis przedmiotu reklamacji;
 6. określenie żądania;
 7. krótkie uzasadnienie;
 8. Informacje, o których mowa w ust. 2 lit. a Regulaminu powinny być zgodnie z informacjami podanymi przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O podjętej decyzji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Klienta, który złożył reklamację. Odpowiedź                      w przedmiocie reklamacji zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

 1. Postanowienia końcowe_______________________________________________________________________________
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie www.Creative4Hair.com. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z po upływie 7 (siedmiu) dni od daty ich publikacji. Usługodawca zawiadomi Klienta o zmianie Regulaminu wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail Klienta wskazany w trakcie Rejestracji. Dalsze korzystanie przez Klienta z Usług po wejściu w życie zmian Regulaminu jest równoznaczne z ich akceptacją.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usług.
 5. Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem Serwisu i świadczonymi Usługami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 6. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu okazałyby się być nieważne, bezskuteczne albo też sprzeczne z obowiązującymi przepisami, ważność pozostałych postanowień Regulaminu nie zostaje przez to naruszona. Postanowienia, nieważne, lub bezskuteczne zostaną wówczas zastąpione możliwie jak najbardziej zbliżoną regulacją.
 7. W sprawach nie objętych treścią Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej po za lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

…………………………………………                                                 …………………., dnia ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od umowy zawartej po za lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

……………………………..

podpis konsumenta